BYSTRINA Prameň

Štefánikova 84, Nitra 949 01

BYSTRINA  Prameň

Pitná voda pre všetkých, ktorý majú radi čistú prírodu.. Pitný režim - voda pre firmy, organizácie a školy

  • O nás..
  • Kontakty
  • Bystrina EU

Naša spoločnosť BYSTRINA sa zoberá zabezpečovaním hygienického pitného režimu pre firmy, výrobné prevádzky, štátne správy a samosprávy, ale aj školy, jedálne a domácnosti. Pitný režim zabezpečujeme prostredníctvom výdajníkov stolovej vody, ktoré sú vybavené jednoduchým dávkovacím systémom s ľahkou obsluhou. Každý výdajník má dva výčapné ventily, jeden je určený na výdaj chladenej vody (6-15°C) a druhý na výdaj horúcej vody (cca 98°C).

Spolu s výdajníkmi zabezpečujeme rozvoz stále čerstvej stolovej vody Bystrina. Voda je dodávaná v ekologických vratných polykarbonátových demižónoch (bareloch) uzavretých bezpečnostnou zátkou Non-spill - rozvoz vody je pre našich klientov zdarma.

Bystrina - čerstvá chladená voda

Voda Bystrina je energeticky aktivovaná voda, ktorú vyrábame pomocou patentovanej Silver Aqua Technológie. Spracovaním cez SAT technologické zariadenie sa menia jej fyzikálne vlastnosti (viskozita, povrchové napätie, dielektrická konštanta a elektrická vodivosť). Voda sa zbavuje látok škodlivých pre živé organizmy - chlóru, olova, kadmia a iných nebezpečných látok.

Okrem uvedených fyzikálnych vlastností sa výrazne prejavuje aj jej biologická odlišnosť. Stolová voda Bystrina je "živou vodou" s vlastnou aurou. Svojim unikátnym usporiadaním molekúl je zhodná s tekutinou nachádzajúcou sa v bunkách človeka pri narodení alebo s usporiadním molekúl vody, ktorá sa nachádza v čerstvom ovocí.

Takáto voda má schopnosť ľahko prenikať do bunkových a medzibunkových štruktúr, viazať na seba toxické látky, a tým pomáha telu zbaviť sa škodlivín. Naše telo sa stáva vitálnejšie a ľahšie odoláva stresovému zaťaženiu.

Výhody: maximálna hygiena: voda neprichádza do kontaktu s okolitým prostredím, výdajník vody môžete umiestniť priamo vo výrobnej prevádzke (viď. Z.z. č.151/2004 - poskytovanie nápojov pre zamestnancov v pracovnom procese), stále máte k dispozícii čerstvú chladenú ale aj horúcu vodu, rýchla a jednoduchá príprava kávy, čaju a instantných nápojov, či polievok, ekologicky nezávadné, vratné demižóny, žiadne starosti a náklady s nákupom a likvidáciou PET fliaš, rozvoz do 24 hod. od objednávky zdarma - min. 2 demižóny, celková mineralizácia vody Bystrina je pod 200mg/l - voda vhodná na dlhodobú, každodennú konzumáciu, neobsahuje CO2 (keď je tohto oxidu priveľa (od 3g/l), môže spôsobiť pálenie záhy, poškodenie sliznice žalúdka, búšenie srdca).

Bystrina EU je etablovaná a dynamická spoločnosť známa najmä svojou energeticky aktivovanou vodou. Nová divízia priameho predaja s ponukou inovatívnych atraktívnych výrobkov s jasným zdravotným zameraním je skvelým prostredím pre šikovných manažérov a obchodníkov na ceste k úspešnej vlastnej sebarealizácii. Nový produkt, biokrystaly, nemá na Slovensku ani v stredoeurópskom priestore konkurenciu. DÔLEŽITÉ POJMY Hromadné zásobovanie Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb (§ 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

Indikačná hodnota Hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody.

Individuálne zásobovanie Zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb (§ 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

Laboratórny protokol o skúškach Výstupný dokument z laboratória, ktorý obsahuje výsledky z analýzy odobratých vzoriek.

Medzná hodnota Hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

Najvyššia medzná hodnota Hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej.

Národné referenčné centrum Je špecializované pracovisko ÚVZ SR alebo RÚVZ na riešenie vybraných úloh verejného zdravotníctva. Jedným zo siete národných referenčných centier je Národné referenčné centrum pre pitnú vodu, ktoré je súčasťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Činnosť národných referenčných centier stanovuje § 8 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z..

Odber vzoriek Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode počas celého kalendárneho roka. Pri odber vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy(§ 6 nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

Odberné miesto Miesto, v ktorom sa vykonáva odber vzorky. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly (§ 6 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

Odberový list (sprievodka) Dokument, ktorý vyplní terénny pracovník RÚVZ pri odbere vzorky. Obsahuje vyšetrenia zistené v mieste odberu a požiadavky na laboratórne vyšetrenia. Odberový list identifikuje a sprevádza odobratú vzorku.

Odporúčaná hodnota Hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia.

Pitná voda Je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu (§17 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V právnej úprave EÚ je pre pojem "pitná voda" rovnocenný pojem "voda vhodná na ľudskú spotrebu".

Platená služba Je vyšetrenie a posúdenie kvality pitnej vody, ktoré vykoná akékoľvek akreditované laboratórium (ÚVZ SR, RÚVZ, VÚVH, vodárenské spoločnosti, súkromné laboratóriá) v rámci svojej činnosti na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby za odplatu.

Prevádzkovateľ Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu (§ 5 ods. 3) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

Prevádzkový poriadok Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody z verejného vodovodu, údaje o množstve vody v jednotlivých odberových miestach, prehľad potreby vody, upravuje podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejným vodovodom a vodovodnou prípojkou (§ 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

Program prevádzkovej kontroly Program prevádzkovej kontroly kvality vody tvorí súčasť prevádzkového poriadku verejného vodovodu. Program prevádzkovej kontroly kvality vody sa aktualizuje raz ročne a vždy vtedy, ak nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na prevádzkovanie verejného vodovodu. V Programe prevádzkovej kontroly kvality vody sa určujú: a) miesta prevádzkovej kontroly kvality vody, b) počet odberov vzoriek vody a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality vody, c) metódy prevádzkovej kontroly kvality vody a hodnotenie výsledkov rozborov vody a d) evidencia a uchovávanie výsledkov prevádzkovej kontroly kvality vody (§ 7 vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch).

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) Sú rozpočtové organizácie štátu so sídlami v 36 územných obvodoch. V procese hodnotenia kvality pitnej vody zabezpečujú jej monitoring na spotrebisku, štátny zdravotný dozor a reportovanie výsledkov monitoringu v rozsahu svojej územnej kompetencie.

Spotrebisko Pojem spotrebisko nie je legislatívne definovaný. Pre účely hodnotenia kvality pitnej vody možno spotrebisko chápať ako obec, prípadne jej časť, ktorá je zásobovaná z jedného konkretného vodovodu. V jednej obcí môže byť viac spotrebísk a to v prípade, že je zásobovaná z dvoch rôznych vodovodov.

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (resp. Správa SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu podľa smernice Rady 98/83/ES) Je správa o implementácii smernice Rady 98/83/ES týkajúcej sa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorú Slovenská republika v rámci reportingových povinností predkladaná na Európsku komisiu. Za vypracovanie tejto správy zodpovedá ÚVZ SR v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z..

Štátny zdravotný dozor (ŠZD) Štátny zdravotný dozor nad vodou určenou pre ľudskú spotrebu (pitnou vodou) vykonáva v rámci svojej územnej pôsobnosti orgán na ochranu zdravia - príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vo svojej pôsobnosti v rámci jeho výkonu zabezpečuje monitorovanie kvality vody, vydáva nápravné opatrenia, ukladá úhradu nákladov a sankcie.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Je rozpočtová organizácia štátu so sídlom v Bratislave ktorá je napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Vodárenský zdroj Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúce odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi (§ 7 ods. 1 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)).

Verejný vodovod Súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou (§ 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

Vlastník verejného vodovodu Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Voda určená na ľudskú spotrebu znamená: a) všetku vodu v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách; b) všetku vodu používanú v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody nemôže ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich konečnej podobe; (čl. 2 ods. 1 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu). V slovenskej právnej úprave je pre pojem "voda vhodná na ľudskú spotrebu" rovnocenný pojem "pitná voda".

Vodovodná sieť Je súbor potrubí ktoré vedú pitnú vodu od zásobovacieho vodojemu až k domovej vodovodnej prípojke.

Výnimka Na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ak nejde o vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Európskej komisii. Vo výnimočných prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie (§ 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Anglický preklad pre výnimku, používaný v smernici 98/83/ES je "derogation".

Výročná správa Komplexná správa za jednotlivé zložky životného prostredia, vypracovaná UVZ SR vždy za predchádzajúci rok do mája nasledujúceho roku. V rámci tejto správy je kapitola, ktorá sa venuje Pitnej vode. Podklady pre vypracovanie tejto kapitoly poskytujú RUVZ do marca nasledujúceho roku.

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) Je príspevková organizácia a jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. VÚVH plní funkciu pracoviska vedecko-technického rozvoja v oblasti vodného hospodárstva a príbuzných disciplín.

Zásobovaná oblasť Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú (Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (príloha 2)).

ZBERVAK Je elektronický systém na zber a spracovanie údajov z majetkovej a prevádzkovej evidencie prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií prevádzkovaný na VÚVH.

Prečo je tak dôležitá? Posted on 11. jún 2014 by Petra Pjatáková pitný režim 2 Silné horúčavy, slniečko svieti a žiari. V televízii, v rádiu, každú chvíľku počúvame ako sa brániť pred slnkom. Pozor na úpal, pozor na dehydratáciu a tak ďalej … Poznáme to všetci …

Ponúkam Vám malý trik na schladenie:

Záhradná klimatizácia

No oveľa dôležitejší je dostatočný prísun tekutín. Bez vody by nás telo nepočúvalo. Ako by aj mohlo, keď nemá svoj “benzín”. Čo všetko voda zásobuje a prečo ju potrebujeme si prečítajte v dnešnom článku.

pitný režim 1

Vnútorné prostredie svojho tela by sme si mali udržiavať v poriadku – dostatočným príjmom tekutín, ktorý predstavuje počas horúceho leta minimálne tri až tri a pol litra denne. Voda je najdôležitejšou zložkou potravinového reťazca človeka. Jej nedostatok vedie k vážnemu poškodeniu ľudského organizmu už po niekoľkých dňoch. Ak straty tekutín výraznejšie presahujú ich príjem, môžu vznikať rôzne komplikácie: poruchy krvného obehu, svalové kŕče, bolesti hlavy, triaška, nevoľnosť, kolaps až tepelný šok. Preto je správny pitný režim veľmi dôležitou podmienkou pre zachovanie optimálneho zdravotného stavu každého človeka.

pitný režim 3

PREČO JE VODA TAKÁ DÔLEŽITÁ PRE NÁŠ ORGANIZMUS?

Dve tretiny nášho tela tvorí voda. Odhaduje sa, že človek, ktorý váži 70 kg, jej má v sebe 50 litrov. Len malá časť sa nachádza v telesných tekutinách, napr. v krvi, v lymfe, v žalúdočnom alebo črevnom obsahu – asi 15 litrov. Ostatných zhruba 30 litrov vody obsahujú tkanivá orgánov vo vnútri svojich buniek. Telo musí prijímať pitím približne 1,5 až 2,5 litra vody za deň. Okrem toho si vodu vyrába organizmus sám pri spaľovaní živín – metabolickými cestami. Vstrebávanie vody sa deje osmoticky v tenkom čreve a sčasti aj v hrubom čreve. Nespotrebovaná, zužitkovaná voda sa z tela vylučuje tráviacim ústrojenstvom prostredníctvom slín, žalúdočnej šťavy, žlčou, pankreatickou šťavou a črevnými sekrétmi a stolicou. Hlavný výdaj vody však predstavuje najmä močenie, únik vodnej pary pri dýchaní a samozrejme potenie.

Voda v našom organizme významne ovplyvňuje metabolizmus na všetkých úrovniach. Je nosičom minerálov, stopových prvkov a ďalších elementov. Každá chemická reakcia v našom organizme sa deje vo vodnom prostredí. Voda transportuje živiny ku všetkým orgánom, zásobuje nervové cesty, udržiava správnu funkčnú a reprodukčnú schopnosť našich buniek, je potrebná na plnenie všetkých úloh našej krvi a lymfy, reguluje našu telesnú teplotu. Voda navyše pomáha neustále útočiace jedy v našom organizme vyplavovať cez obličky, črevá a pokožku.

nohy

PREČO JE PRE ČLOVEKA DÔLEŽITÝ SPRÁVNY PITNÝ REŽIM?

Pitný režim, teda príjem a výdaj vody, sa riadi konštitúciou človeka, vekom, aktivitou organizmu a tiež okolitým prostredím. Práca a pohyb v teple vedú k veľkým stratám tekutín a minerálov potením. Vtedy strácame za hodinu aj niekoľko litrov vody, a preto musíme zodpovedajúce množstvo tekutín a iónov okamžite do tela doplniť. Nedostatok vody vyvoláva pocit smädu, ktorý je sprostredkovaný reflexne z tzv. centra smädu v mozgovom prívesku, ako reakcia na zmeny v chemických a fyzikálnych parametroch telesných tekutín, predovšetkým krvi a mozgovo-miechového moku, kde ide o zvýšenie hustoty týchto tekutín. Nedostatok vody sa prejaví suchosťou slizníc, únavnosťou, malátnosťou, spavosťou, poruchou koordinácie chôdze a pohybov, znížením kožného napätia, zrýchlením pulzu, poklesom krvného tlaku. U detí môžeme často pozorovať bolesti hlavy zavinené nedostatkom tekutín. V črevách voda napomáha vstrebávaniu a tráveniu živín a pri jej nedostatku nastáva zápcha, zvlášť ak je spojená aj s nedostatkom vláknin. Hlavnými orgánmi zodpovednými za udržiavanie vodnej a minerálnej bilancie sú obličky. Tu pretekajú tekutiny a nastáva zahustenie koncentrácie vylučovanej vody. Obličky sa pri nedostatku tekutín snažia zachrániť pre organizmus čo najviac vody, ale tým aj zadržujú v tele látky pre telo škodlivé – toxické. Vodnú bilanciu kontroluje hormón mozgového prívesku (adiuretický hormón), ďalej aldosterón kôry nadobličiek, hormóny drene nadobličiek a hormóny štítnej žľazy.

Zvýšená spotreba tekutín pri telesnom zaťažení vyplýva z toho, že väčšina energie (až 75 %) sa mení na teplo a telesná teplota sa znižuje potením. Spotreba tekutín je úmerná vonkajšej teplote, veľkosti zaťaženia a nadmorskej výške. Pri chladnom suchom vzduchu je potenie menšie, ale viac vody stratíme dýchaním. Strata tekutín dýchaním sa zvyšuje nadmorskou výškou a môže dosahovať 0,5 až 1,5 litra za hodinu. Toto sa často podceňuje a potláča sa pocit smädu. Pokiaľ nedochádza k vyrovnaniu strát tekutín a minerálov, v organizme nastáva nadmerný úbytok tekutín tzv. dehydratácia. Strata tekutín o 2 % znižuje výkon až o 20 % (1,6 l u 80 kg ťažkej osoby). Strata tekutín nad 6 % už môže viesť ku kolapsu, ktorý sa môže skončiť až smrťou.

Sucho

ČO SA STANE, AK PIJEME MÁLO?

Pri nedostatku vody v našom organizme sa v cievach a tkanivách hromadia škodlivé látky, čo preťažuje látkovú výmenu a vylučovacie orgány. Voda v tkanivách, krv a lymfa sa zahusťujú, oslabuje sa obranný systém tela, zlyháva prenos nervových impulzov, spomalí sa aj obnovovanie buniek a človek rýchlejšie starne. Nedostatkom vody sa zhusťuje krv, tým sa zníži tlak (môže to viesť až ku kolapsu) a aj zásobovanie kyslíkom pre všetky tkanivá. Zhustená krv viac zaťažuje srdce, zníži sa prietok vlásočnicami. Voda je dôležitá ako hlavná zložka pri vylučovaní škodlivín obličkami vznikajúcich pri metabolických procesoch. Voda je najdôležitejšia zložka pre termoregulačné procesy a chráni organizmus pred prehriatím.

Voda zabezpečuje prísun potravy aj odvod odpadu. Ak zabúdame piť, telo je nútené pracovať v núdzovom režime. Prvé postihnuté orgány, ktoré na to doplácajú, sú tie, ktoré majú na starosti separáciu a vylučovanie odpadu z krvi – pečeň a obličky. Tieto dva orgány sú veľmi úzko prepojené. Ak telo dlhodobo nie je schopné vylučovať toxíny, tak ich začne ukladať. Jednou takou skládkou toxínov v tele je ľudský tuk. Je to najviac kontaminovaný (znečistený) tuk v živočíšnej ríši. Vyrovnajú sa mu snáď iba zvieratá chované človekom. Na deficit vody nás upozorní smäd. Ak telo hlási pocit smädu, je to už volanie na poplach. S postupujúcim vekom je totiž tento pocit čoraz slabší, starí ľudia ho takmer nepoznajú. Pitie vody by sme si mali priebežne kontrolovať celý deň. Čím viac sa krv zahusťuje, tým ťažšie sa naše obličky vyrovnávajú s odpadovými produktmi. V ich kanálikoch sa usadzujú soli, až vznikajú obličkové kamene. Ak niekto zažije obličkovú koliku, t.j. uvoľnenie takéhoto kamienka, dáva si veľmi dobrý pozor, aby dodržiaval pitný režim.

voda

KEDY A KOĽKO MÁME PIŤ?

Napiť sa hneď ráno je veľmi užitočné. Zistíme, že sa cítime lepšie, pretože črevá sa prečistia, organizmus sa primerane zavlaží, postupne sa premyjú obličky a zlepší sa krvný obeh. Nevedno, prečo sme sa vlastne naučili jedlo zapíjať. Pitie veľkého množstva tekutín počas jedla však prináša viacero problémov – riedi tráviace šťavy a enzýmy, splachuje časť potravy zo žalúdka do čreva skôr, než bola dostatočne natrávená, privádza do žalúdka vzduch, ktorý spôsobuje eruktácie – grganie. Toto všetko má za následok nielen poruchy trávenia, ale aj zhoršené využívanie energie. Preto je najlepšie prijímať tekutiny zhruba pol hodiny po jedle a najneskôr pol hodiny pred jedlom.

Výber nápoja je dôležitý, nemá dráždiť žalúdok a má sa dobre vstrebávať. Doporučená denná spotreba tekutín je 30-35 ml na kg hmotnosti tela pri bežnom zaťažení. Smäd nie je správnym ukazovateľom, kedy máme piť. Keď už máme pocit smädu, je neskoro. Vtedy sme už stratili viac ako 2 % tekutín. Je lepšie piť častejšie v malých dávkach, ako raz a veľa, čo by mohlo spôsobiť žalúdočné problémy.

ČÍM HASÍME SMÄD?

Nápoje, ktoré konzumujeme by mali mať určité vlastnosti. Najmä v lete nesmú byť príliš studené. Chladené až ľadové tekutiny sa v organizme chovajú ako voda na rozpálenej platni – zasyčia a vyparia sa. Vlažné nápoje prechádzajú telom postupne, a osviežia ho preto omnoho viac. Ľadové nápoje okrem toho zhoršujú trávenie a môžu vyvolať aj zápal sliznice žalúdka.

Často siahame po chemicky spracovaných tekutinách ako káva, čaj, limonáda, kola a alkoholické nápoje. Samozrejme, všetky tieto vymenované nápoje obsahujú aj vodu. Lenže zároveň majú v sebe veľa škodlivej chémie, farbiace a konzervačné látky, umelé arómy, sladidlá a podobne. Aby tieto látky mohlo naše telo odstrániť, potrebuje vodu. Často omnoho viac vody, než je obsiahnutá v spomínaných nápojoch.

káva alkoholAlkoholické a kofeínové nápoje a silné čierne čaje majú močopudný účinok a tieto nápoje organizmus dehydrujú. Navyše aj na odstránenie odpadových produktov ako kofeín a alkohol potrebuje telo veľa vody. Preto bývame často smädní, napriek tomu, že sme niekoľko hodín predtým vypili napríklad litre piva. Aj bolesti hlavy, ťažoba a všetky príznaky “opice” sú následkom akútnej dehydratácie a prekyslenia organizmu. Všimnime si tiež, že v niektorých kaviarňach k objednanej káve automaticky dostaneme aj deci vody alebo minerálky. Ku všetkým týmto “moderným” nápojom je teda potrebné vypiť aj rovnaké množstvo vody.

Nápoje nesmú byť tiež príliš presladené a husté. Liter koly obsahuje množstvo cukru, ktoré sa rovná 24 kockám! Presladené limonády s viac ako 2,5 % cukru síce chutia, ale príliš zaťažujú žalúdok a želané osvieženie sa nedostaví. Cukor spomaľuje vstrebávanie vody a odníma telu tekutinu na svoje spracovanie. Ak im nevieme odolať, treba ich aspoň dvoj-trojnásobne zriediť.

džús

Džúsy vyberajme čo najmenej osladzované a ochucované, pretože takéto obsahujú väčšinou rôzne organické kyseliny, napr. kyselinu citrónovú a konzervanty. Uprednostňujeme jablkový, pomarančový, ríbezľový, hroznový, ananásový a paradajkový džús, pretože obsahujú dostatok horčíka, železa a draslíka.

pivoPivo obsahuje látky, ktoré podporujú tvorbu žalúdočných štiav, uľahčujú trávenie, dodávajú organizmu vitamíny skupiny B a horčiny, avšak pre každodenné pitie je vzhľadom k obsahu alkoholu nevhodné. Mlieko nie je nápoj. Je to potravina, ktorá vyžaduje zložité trávenie. Vypité mlieko sa najprv zrazí na tvaroh, aby sa mohli tráviť mliečne bielkoviny. Práve tieto bielkoviny a tuky obsiahnuté v mlieku spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, a tým v ňom zadržiavajú tekutinu. Mlieko teda nie je proti smädu, nemalo by sa používať ako nápoj, ale ako potravina.

minerálky Minerálne vody majú svoje klady aj zápory. Obsahujú minerálne látky, ktoré potrebuje organizmus na každom kroku. Ako bežný nápoj však nie je vhodné piť liečivé minerálne vody, ani vody s vysokým obsahom sodíka. Je potrebné rozlišovať vody na liečenie a vody na každodenné pitie. Vhodné je piť minerálky s nízkou koncentráciou minerálov, aby sa zložením blížili hodnotám telových tekutín a minerálnych látok v krvi. Na bežné pitie sa odporúča obyčajná pramenitá voda chudobná na minerály. Mnohé zdroje totiž tvrdia, že naše telo v minerálke obsiahnuté minerály nevie optimálne využiť. Len organicky zabudované minerály v ovocí a zelenine môžu byť telom dobre využité. Anorganické minerálne stavebné kamene, ktoré sú v minerálnych vodách, sa často zlepia s inými substanciami, ako napr. živočíšny tuk, a hromadia sa na stenách ciev alebo v kĺboch. Veľmi presýtené nápoje oxidom uhličitým taktiež nie sú vhodné,lebo dráždia žalúdok, prekysľujú organizmus a bublinky vyvolávajú tlak na bránicu. Minerálne vody preto treba striedať a kombinovať s vodou, bylinkovými a ovocnými čajmi, alebo čerstvými šťavami.

pitný režim 3 Povieme si, že najvhodnejšou je predsa čistá voda. Otázka znie, akú vodu máme piť. Vidiecke studne obsahujú veľa dusičnanov z polí, voda z našich vodovodných kohútikov je spravidla povrchová, upravovaná voda z riek a podzemná voda. Táto voda však presne nespĺňa pojem „čistá“. Je to zmes rozpustených minerálov, rôznych chemických látok, okrem iného aj chlóru, ktorý sa používa na čistenie vody. Najvhodnejšie by bolo teda vodu z vodovodu prefiltrovať pomocou špeciálneho filtra, ale to však zatiaľ v každej domácnosti nie je možné. Preto je dobré nápoje často striedať, nepiť len vodu, ale aj iné vhodné a zdravé nápoje.

zeleninová šťava

Na každodenné dopĺňanie tekutín sú vynikajúce nesladené bylinné alebo ovocné čaje. Čerstvé ovocné a zeleninové šťavy sú zase výdatnou biobombou, posilňujúcou náš organizmus. Obsahujú vitamíny, minerály, účinné fytoprodukty, majú výbornú chuť a sú osviežujúce. Ďalej sú vhodné minerálky bez bubliniek neutrálneho charakteru a riedené iónové a vitamínové nápoje. Vhodné nápoje dopĺňa aj vhodná strava. Pri veľkých horúčavách je dobré konzumovať najmä zeleninové a ovocné šaláty, ktoré nám tiež zabezpečia prísun tekutín. Vysoký podiel vody majú ovocie a plodová zelenina, z nich najmä melóny, broskyne, paradajky a uhorky.

Jednoduchým ukazovateľom či dodržujeme správny pitný režim, je ranný moč. Má byť svetlý a v dostatočnom množstve. Denne by sme mali vymočiť aspoň 1 liter.

Navykajme si prijímať dostatok vhodnej tekutiny v správny čas! Vyskúšajme si doma akúsi spätnú kontrolu nášho pitného režimu. Hneď ráno si pripravme do väčšej nádoby „našu dennú dávku“ (napr. 2 litre) a snažme sa toto množstvo do večera vypiť. Musíme si uvedomiť, že každá strata vody, ak nie je vyrovnaná pitím, znižuje výkonnosť a pocit dobrej pohody, preto je nutné venovať jej náhrade dostatočnú pozornosť.

Podporuji

Parfémy
Objednávky
Porovnanie cien parfémov
Obchodný dom online
PINK BOX
SWAROVSKI šperky hodinky
Bystrina a jej prameň

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2019

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.